Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van 2B Clean schoonmaakproducten
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de koper tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de koper en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van Clean2day bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs / prijsverhoging
Artikel 12 – Garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Aansprakelijkheid
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de koper producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door 2B Clean worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en 2B Clean;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de koper of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen 2B Clean en de koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

Artikel 2 – Identiteit van Ondernemer

Naam ondernemer: 2B Clean Schoonmaakproducten
Handelend onder de naam/namen:
– 2B Clean schoonmaakproducten

Vestigingsadres:
Ambachtstraat 6
3882 BB Putten

Telefoonnummer: 0341-357524

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 08.00 uur tot 17.00 uur

E-mailadres: info@2bclean-putten.nl

KvK-nummer: 08145404
Btw-nummer: NL193411696B.01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van 2b Clean en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of mondeling anders is overeengekomen.
 2. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt op de website ter beschikking gesteld aan de koper. Op aanvraag kan deze ook kosteloos worden toegezonden.
 3. In gevallen, waarin (ten delen) van deze algemene voorwaarden is afgeweken, blijven de overigen gelden, zonder dat dit nadrukkelijk is vermeld.
 4. Eventuele inkoopvoorwaarden van de koper of andere algemene voorwaarden worden niet geaccepteerd, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders is vermeld.
 2. In offertes van 2B Clean genoemde levertijden en andere voor door gebruiker te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere door ons verstrekte gegevens zijn niet bindend.
 4. Aanbiedingen en offertes van 2B Clean zijn geheel vrijblijvend, totdat deze schriftelijk, mondeling of telefonisch door 2b Clean zijn aanvaard.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt 2B Clean onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door 2B Clean is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft 2b Clean passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal 2B Clean daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. 2B Clean kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien 2B Clean op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Eigendom van geleverde goederen gaat over naar koper op het moment dat alle leveranties zijn betaald. Bij het niet nakomen van de overeenkomst beroept 2B Clean zich op het recht goederen retour te nemen tot het bedrag van de openstaande facturen is geëvenaard.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. 2B Clean mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper, of een vooraf door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de koper tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de koper en kosten daarvan

 1. Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan 2B Clean.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de koper het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) 2B Clean. Dit hoeft niet als 2B Clean heeft aangeboden het product zelf af te halen. De koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door 2B Clean verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.
 5. De koper draagt de kosten van het terugzenden van het product.
 6. Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van 2B Clean bij herroeping

 1. Als 2B Clean de melding van herroeping door de koper op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. 2B Clean vergoedt alle betalingen van de koper, inclusief eventuele leveringskosten door 2B Clean in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de koper hem de herroeping meldt. Tenzij 2B Clean aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen.
 3. 2B Clean gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de koper heeft gebruikt, tenzij de koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de koper.
 4. Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft 2B Clean de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

2B Clean kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als 2B Clean dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop 2B Clean geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door 2B Clean worden aangeboden aan de koper die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Volgens specificaties van de koper vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 4. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 5. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Artikel 11 – De prijs / prijsverhoging

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.
 2. In afwijking van het vorige lid kan 2B Clean producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar 2B Clean geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele transportkosten.
 5. 2B Clean brengt vracht- en/of administratiekosten in rekening indien de orderwaarde, exclusief B.T.W., onder het franco orderbedrag is, mits anders overeengekomen.

Artikel 12 – Garantie

 1. 2B Clean staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat 2B Clean er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door 2B Clean, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover 2B Clean kan doen gelden indien 2B Clean is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. De garantieverplichting van 2B Clean vervalt indien de koper zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde (laat) verricht(en), het geleverde voor andere dan de normale (bedrijfs)doeleinden wordt aangewend, dan wel op een naar het oordeel van 2B Clean onoordeelkundige wijze is behandeld, gebruikt of onderhouden.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. 2B Clean zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan 2B Clean kenbaar heeft gemaakt.
 3. Levertijden worden door 2B Clean slechts bij benadering opgegeven. 2B Clean is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding van de levertijd.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. 2B Clean is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, waaronder mede begrepen omzetschade, winstderving en goodwill schade.
 2. De koper vrijwaart 2B Clean voor aanspraken van derden terzake van schade die verband houdt met de door 2B Clean geleverde goederen of anderszins met de tussen koper en verkoper gesloten overeenkomst.

Artikel 15 – Betaling

 1. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan 2B Clean te melden.
 3. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door 2B Clean is gewezen op de te late betaling en 2B Clean de koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is 2B Clean gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,-. 2B Clean kan ten voordele van de koper afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij 2B Clean.
 2. Bij 2B Clean ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door 2B Clean binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen 2B Clean en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.